wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Twoja najsmaczniejsza herbata NOSHIRAN”
Kontakt
 • PW RESTAN
  Lutoryż 420
  36-040 Boguchwała
  NIP - 813279835
  NIP: 8132739835

 • E-mail:office@restanglobal.com
 • Telefon+48 883 966 248
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Twoja najsmaczniejsza herbata NOSHIRAN”

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Twoja najsmaczniejsza herbata NOSHIRAN”


PRZEPISY OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Twoja najsmaczniejsza herbata NOSHIRAN” zwanego dalej „Konkursem” jest PW RESTAN, którego siedzibą jest Lutoryż 420; 36-040 Boguchwała, zwany dalej „Organizatorem”.


2. Cel Konkursu: promowanie zdrowej herbaty czarnej NOSHIRAN


3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na podczas picia herbaty NOSHIRAN


4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie herbaty czarnej NOSHIRAN


5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.shop.restanglobal.com

6. Konkurs będzie trwał od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 15 maja 2021 roku na stronie www.shop.restanglobal.com.


PRZYJMOWANIE PRAC


1. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatorów oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3.  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie prezentujące spożywanie herbaty NOSHIRAN


4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).


6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkursfotograficzny@restanglobal.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny - Twoja najsmaczniejsza herbata NOSHIRAN”. W treści e-maila należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail Uczestnika, a także jego wiek oraz załączyć ewentualną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz zdjęcie paragonu/faktury potwierdzającego zakup herbaty czarnej NOSHIRAN.

7. Nadesłanie Fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników, o których mowa w pkt 6 jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.

8. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych wraz z nadesłaniem Fotografii, o których mowa w pkt 6 Uczestnik powinien, w ciągu 14 dni od daty zmiany, powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w pkt. 6.

9. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres Organizatora nie więcej niż 1 Fotografię.

10. Nadesłanie Fotografii oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację Fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.


11. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.


12. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.


13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.


14. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest posiadać pisemne oświadczenie osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby, tym samym ponosi za to odpowiedzialność


15. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.


JURY


1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.


2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.


3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

 

a. za zajęcie pierwszego miejsca: 20 kilogramów  herbaty czarnej NOSHIRAN

 

b. za zajęcie drugiego miejsca - 10 kilogramów  herbaty czarnej NOSHIRAN

 

c. za zajęcie trzeciego miejsca: 5 kilogramów  herbaty czarnej NOSHIRAN

 

 

2. Wyboru zwycięskich Fotografii dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją), w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję, nie później jednak niż 15 maja  2021 roku. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena Fotografii,

c. przyznawanie nagród,

d. udział w wydawaniu nagród,

3. Komisja dokona wyboru najlepszych Fotografii oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.


4. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród głównych, oraz zastrzega sobie prawo przyznawania nagród dodatkowych.
5. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 


6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.


6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 20 maja 2021 r.7. Nagrody nie odebrane do 30 maja 2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.shop.restanglobal.com.


2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.


3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.


4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.


6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.


9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

 

 

 


Przejdź do strony głównej

Nasze hity

herbata czarna bezglutenowa, herbata czarna bez aromatów, herbata niearomatyzowana, herbata perska, herbata irańska,

Herbata czarna - 120 torebek - 300gram

14,99 złProducent: RESTAN
szt. Do koszyka
Dostępność: Dostępny"Herbata Czarna" to wyjątkowa herbata z wybranej przez nas plantacji z irańskiej prowincji Lahidżan. To piękna kraina położona w pobliżu Morza Kaspijskiego.  To właśnie tam, na bezkresnych smaganych morskim powietrzem plantacjach, uprawiane są herbaciane…
herbata czarna bezglutenowa, herbata czarna bez aromatów, herbata niearomatyzowana, herbata perska, herbata irańska,

Herbata czarna - 30 torebek - 75 gram

5,99 złProducent: RESTAN
szt. Do koszyka
Dostępność: Dostępny"Herbata Czarna" to wyjątkowa herbata z wybranej przez nas plantacji z irańskiej prowincji Lahidżan. To piękna kraina położona w pobliżu Morza Kaspijskiego.  To właśnie tam, na bezkresnych smaganych morskim powietrzem plantacjach, uprawiane są herbaciane…
herbata czarna bezglutenowa, herbata czarna bez aromatów, herbata niearomatyzowana, herbata perska, herbata irańska,
Dostępność: Dostępny"Herbata Czarna" to wyjątkowa herbata z wybranej przez nas plantacji z irańskiej prowincji Lahidżan. To piękna kraina położona w pobliżu Morza Kaspijskiego.  To właśnie tam, na bezkresnych smaganych morskim powietrzem plantacjach, uprawiane są herbaciane…
herbata czarna bezglutenowa, herbata czarna bez aromatów, herbata niearomatyzowana, herbata perska, herbata irańska, NOS

Herbata czarna NOSHIRAN - 1kg

27,99 złProducent: RESTAN
szt. Do koszyka
Dostępność: Dostępny"Herbata Czarna" to wyjątkowa herbata z wybranej przez nas plantacji z irańskiej prowincji Lahidżan. To piękna kraina położona w pobliżu Morza Kaspijskiego.  To właśnie tam, na bezkresnych smaganych morskim powietrzem plantacjach, uprawiane są herbaciane…
herbata czarna bezglutenowa, herbata czarna bez aromatów, herbata niearomatyzowana, herbata perska, herbata irańska, NOS

Herbata czarna NOSHIRAN - 960 saszetek 2,5g

129,00 złProducent: RESTAN
szt. Do koszyka
Dostępność: Dostępny100% czarna herbata NOSHIRAN - bez aromatów i wzmacniaczy smaku - bezgluenowa - 960  torebek x 2,5g = 2400g "Herbata Czarna" to wyjątkowa herbata z wybranej przez nas plantacji z irańskiej prowincji Lahidżan. To piękna kraina położona w pobliżu Morza…
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl